Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van A.H.Kooijmans & Zonen B.V., gevestigd te Schijndel en aldaar kantoorhoudende aan de Duinweg nr. 11. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 
’s-Hertogenbosch, onder nummer 160.42.253

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. gedane aanbiedingen en op alle met A.H. Kooijmans & Zn. B.V. gesloten overeenkomsten.
1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulk schriftelijk wordt overeengekomen.
1.3 Algemene voorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevallen.
2.2 De eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens in brochures, prijslijsten e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven doch zijn voor A.H. Kooijmans & Zn. B.V. slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. is bevestigd.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn de opgegeven prijzen:
            -  Gebaseerd op levering af magazijn/terrein van A.H. Kooijmans & Zn. B.V.
            -  Exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;
            -  Exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;
            -  Gebaseerd op standaard verpakkingseenheden.
2.4 A.H. Kooijmans & Zn. B.V. is gerechtigd om vracht- en/of administratiekosten in rekening te brengen indien het netto-factuurbedrag minder dan € 300,- bedraagt voor levering in   Nederland en € 450,- voor België.
2.5 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder ondermeer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, etc.) een verhoging ondergaan, is A.H. Kooijmans & Zn. B.V. gerechtigd deze verhoging aan de afnemer in rekening te brengen na verkoop van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Indien A.H. Kooijmans & Zn. B.V. de overeengekomen prijs voordien wenst te verhogen, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De afnemer dient zich op dit recht tot ontbinding schriftelijk te beroepen binnen 14 dagen nadat A.H. Kooijmans & Zn. B.V. kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

Artikel 3: Levering en levertijd
3.1 Tenzij anders overeengekomen worden alle leveringen geacht plaats te vinden vanaf het magazijn van A.H. Kooijmans & Zn. B.V. De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de afnemer. Het risico tijdens het transport vanaf het magazijn van A.H. Kooijmans & Zn. B.V. of elders is, ook indien franco levering overeengekomen mocht zijn, voor rekening van de afnemer.
3.2 Opgegeven levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering dient A.H. Kooijmans & Zn. B.V. steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet A.H. Kooijmans & Zn. B.V. een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
3.3 Indien zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
4.1 Betaling dient te geschieden middels storting of overmaking op een door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Indien de vordering van A.H. Kooijmans & Zn. B.V. niet krachtens de gesloten overeenkomst wordt betaald, is A.H. Kooijmans & Zn. B.V. gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand -of de wettelijke rente indien deze hoger is- ingaande 30 dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Indien de afnemer in gebreke blijft met (tijdige) betaling, is A.H. Kooijmans & Zn. B.V. bovendien gerechtigd het door de afnemer verschuldigde te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op tenminste 15% van het, met inbegrip van genoemde rente, door de afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,-.
4.3 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke hem uit de met A.H. Kooijmans & Zn. B.V. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft A.H. Kooijmans & Zn. B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijk tussenkomst, of wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat A.H. Kooijmans & Zn. B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd het recht van A.H. Kooijmans & Zn. B.V. om betaling te vorderen ter zake van de wel geleverde zaken en/of van de wel door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. uitgevoerde werkzaamheden, en onverminderd het recht van A.H. Kooijmans & Zn. B.V. om in verband met de opschorting of ontbinding van de afnemer vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente. In de hier genoemde gevallen is elke vordering welke A.H. Kooijmans & Zn. B.V. op de afnemer heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
4.4 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is A.H. Kooijmans & Zn. B.V. gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van A.H. Kooijmans & Zn. B.V. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft A.H. Kooijmans & Zn. B.V. het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en met terugwerkende kracht als ontbonden te beschouwen en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht van A.H. Kooijmans & Zn. B.V. op vergoeding van kosten, rente en schade.

Artikel 5: Ontbinding
5.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot A.H. Kooijmans & Zn. B.V. richt, zal de afnemer te allen tijde A.H. Kooijmans & Zn. B.V. eerst schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
5.2 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
5.3 Indien A.H. Kooijmans & Zn. B.V. instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten en gederfde winst. Deze vermogensschade wordt vastgesteld op tenminste 15% van de prijs (incl. BTW) die de afnemer bij uitvoering van de overeenkomst aan A.H. Kooijmans & Zn. B.V. had moeten voldoen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. verrichte prestaties en heeft A.H. Kooijmans & Zn. B.V. onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1 A.H. Kooijmans & Zn. B.V. behoudt zich de eigendom voor van de door haar geleverde of te leveren zaken, zolang de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, niet door de afnemer aan A.H. Kooijmans & Zn. B.V. voldaan zijn.
6.2 De afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
6.3 Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens A.H. Kooijmans & Zn. B.V. niet nakomt, is A.H. Kooijmans & Zn. B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De afnemer machtigt A.H. Kooijmans & Zn. B.V. of de door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. aangewezen persoon de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
6.4 A.H. Kooijmans & Zn. B.V. verschaft aan de afnemer op het moment dat de afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit deze een soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van A.H. Kooijmans & Zn. B.V. ten behoeve van andere aanspraken die A.H. Kooijmans & Zn. B.V. op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van A.H. Kooijmans & Zn. B.V. zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 A.H. Kooijmans & Zn. B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de afnemer, welke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van A.H. Kooijmans & Zn. B.V. met dien verstande dat vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen A.H. Kooijmans & Zn. B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had moeten zijn.
7.2 A.H. Kooijmans & Zn. B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade door welke oorzaak dan ook ontstaan.
7.3 In geval niettegenstaande de in art. 7.2 vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting  enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op A.H. Kooijmans & Zn. B.V. mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag van de door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. geleverde zaken of de door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. verrichte werkzaamheden. Onder netto factuurbedrag wordt ten deze uitsluitend verstaan het netto factuurbedrag van die door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. geleverde zaken c.q. die door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien waarvan A.H. Kooijmans & Zn. B.V. schadeplichtig is.
7.4 Indien  en voor zover er tussen partijen een duurovereenkomst gesloten is, zal de aansprakelijkheid van A.H. Kooijmans & Zn. B.V., uit hoofde waarvan dan ook, in ieder geval beperkt zijn tot de prijs (excl. omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van A.H. Kooijmans & Zn. B.V.
7.5 Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, is A.H. Kooijmans & Zn. B.V. niet aansprakelijk.

Artikel 8: Garantie
8.1 Op geleverde gebruikte zaken wordt door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.
8.2 Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. geen garantie verstrekt.
8.3 Toezeggingen van de fabrikant en/of importeur buiten de door hen gestelde garantiebepalingen binden A.H. Kooijmans & Zn. B.V. op geen enkele wijze en kunnen A.H. Kooijmans & Zn. B.V. derhalve nimmer worden tegengeworpen.
8.4 De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.
8.5 De garantie geldt slechts indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens A.H. Kooijmans & Zn. B.V. heeft voldaan.
8.6 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Reclames
9.1 Eventuele reclames, zowel op leveringen van zaken, als op uitgevoerde werkzaamheden/reparaties, als op factuurbedragen, dienen binnen bekwame tijd na ontvangst van de zaken, respectievelijk na ontvangst van de facturen, schriftelijk bij A.H. Kooijmans & Zn. B.V. te zijn ingediend onder nauwkeurige opgaven van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
9.2 Ingeval van een door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. geaccepteerde reclame, mag A.H. Kooijmans & Zn. B.V. andermaal leveren c.q. werkzaamheden uitvoeren, overeenkomstig de overeenkomst.
9.3 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken of na uitvoering van de werkzaamheden/reparaties of na ontvangst van de facturen.
9.4 Het recht van reclame vervalt, indien de afnemer niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de afnemer A.H. Kooijmans & Zn. B.V. niet gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
9.5 Reclames, waaronder begrepen reclames ten aan zien van de garantieverplichtingen, geven de afnemer nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen jegens A.H. Kooijmans & Zn. B.V. op te schorten.

Artikel 10: Overmacht
10.1 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van A.H. Kooijmans & Zn. B.V. ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt
verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering van de leveranciers van A.H. Kooijmans & Zn. B.V., uitsluitingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport, etc.
10.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht van A.H. Kooijmans & Zn. B.V. is A.H. Kooijmans & Zn. B.V. gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat A.H. Kooijmans & Zn. B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is A.H. Kooijmans & Zn. B.V. bevoegd en aan het einde daarvan is A.H. Kooijmans & Zn. B.V. verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor geheel of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1 Op de met A.H. Kooijmans & Zn. B.V. gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van de Eenvormige Wet betreffende Internationale Koop en Roerende en Lichamelijke Zaken en het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met A.H. Kooijmans & Zn. B.V. gesloten overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door A.H. Kooijmans & Zn. B.V. gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij A.H. Kooijmans & Zn. B.V. een andere rechter mocht adiëren.

d.d. mei 2016